Hướng dẫn sử dụng bàn ánh sáng DMX 384 (Phần 2)

Bàn ánh sáng DMX 384

Hướng dẫn sử dụng bàn ánh sáng DMX 384 – Phần 2

7.2 – Hoạt động bàn ánh sáng DMX 384

7.2.1 – Chế độ thủ công

Chế độ thủ công cho phép điều khiển trực tiếp tất cả các Scanner. Bạn có thể di chuyển và thay đổi các thuộc tính bằng cách sử dụng các kênh fader.

Thao tác:

 1. Chọn 1 nút Scanner.

 2. Di chuyển các Fader để thay đổi thuộc tính của thiết bị.
  Nút TAPSYNC/DISPLAY: nhấn để chuyển đối chỉ thị đầu ra trên màn hình LED giữa giá trị DMX (0-255) và tỷ lệ phần trăm (0-100).

Ghi chú: Tất cả các thay đổi được thực hiện khi ở chế độ thủ công là tạm thời và sẽ không được ghi lại.

7.2.2 – Xem lại Scene hoặc Chase

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã ghi lại scene và chase trên bộ điều khiển. Nếu chưa thì bỏ qua phần này và đi đến phần lập trình.

Thao tác: (Xem lại Scene)

 1. Chọn bất kỳ trong 30 Bank bằng cách nhấn nút BANK UP/DOWN.
 2. Chọn 1 nút SCENE (1~8) để xem lại.
 3. Di chuyển các Fader để thay đổi thuộc tính thiết bị.

Ghi chú: Đảm bảo rằng bạn vẫn ở chế độ thủ công.

Thao tác: (Xem lại Chase)

 1. Nhấn bất kỳ trong 6 nút CHASE

 2. Nhấn nút TAPSYNC/DISPLAY để xem số bước trên màn hình.

 3. Nhấn nút BANK UP/DOWN để xem lại tất cả các scene trong chase

Ghi chú: Đảm bảo rằng bạn vẫn ở chế độ thủ công.

7.3 – Lập trình Scene (Bước) bàn ánh sáng DMX 384

Một chương trình (bank) là một chuỗi các scene (hoặc các bước) khác nhau sẽ được gọi lần lượt. Mỗi chương trình trong 30 chương trình có thể tạo ra 8 scene.

7.3.1 – Vào chế độ lập trình
Nhấn nút PROGRAM đến khi đèn LED nhấp nháy.

7.3.2 – Tạo 1 Scene

Một scene là 1 trạng thái tĩnh của ánh sáng. Các scene được lưu trữ trong các bank. Có 30 bộ nhớ bank trong bộ điều khiển và mỗi bank có thể ghi nhớ được 8 scene. Bộ điều khiển có thể lưu tổng số 240 scene.

Thao tác:

 1. Nhấn giữ nút PROGRAM đến khi đèn LED nhấp nháy
 2. Vị trí của cần SPEEDFADE TIME để ở dưới.
 3. Chọn các SCANNER muốn xuất hiện trong scene.
 4. Tạo bằng cách di chuyển thanh trượt
 5. Bấm nút MIDI/ADD.
 6. Chọn 1 BANK (01~30) để thay đổi nếu cần thiết.
 7. Chọn 1 nút Scene để lưu.
 8. Lặp lại các bước từ 3 đến 7 nếu cần thiết. 8 scene có thể ghi lại trong 1 chương trình.
 9. Để thoát chế độ lập trình, giữ nút PROGRAM.

Ghi chú:

 • Bỏ chọn Blackout nếu đèn LED sáng
 • Có thể chọn nhiều hơn 1 thiết bị.
 • Có 8 scene sẵn có trong mỗi bank.
 • Tất cả các đèn LED sẽ nhấp nháy để xác nhận. Màn hình LED bây giờ sẽ cho biết số của scene và bank được sử dụng.

7.3.3 – Chèn 1 Scene

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM để truy cập chế độ lập trình.
 2. Nhấn nút Chase mong muốn.
 3. Nhấn TAPSYNC/DISPLAY để chuyển màn hình LED hiển thị sang xem các bước.
 4. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để điều hướng các bước và định vị trí chèn của scene mới. Màn hình sẽ hiển thị số của bước.
 5. Nhấn nút MIDI/ADD để chuẩn bị chèn.
 6. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để định vị scene.
 7. Nhấn nút Scene tương ứng với scene cần sao chép.
 8. Nhấn nút MIDI/ADD để chèn scene. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

Ghi chú: (Tức là) Để chèn 1 scene giữa bước 05 và 06, điều hướng sử dụng nút BANK đến khi màn hình hiển thị bước 05.

7.3.4 – Sao chép 1 Scene

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM để truy cập chế độ lập trình.
 2. Chọn Bank chứa scene cần sao chép dùng nút BANK UP/DOWN.
 3. Nhấn nút Scene tương ứng với scene cần sao chép.
 4. Nhấn nút MIDI/ADD để sao chép scene.
 5. Chọn Bank đích chứ bộ nhớ scene cần ghi lên, dùng nút BANK UP/DOWN.
 6. Nhấn nút Scene mong muốn để hoàn thành sao chép. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

7.3.5 – Xóa 1 Scene

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM để truy cập chế độ lập trình.
 2. Chọn Bank chứa scene cần xóa dùng nút BANK UP/DOWN.
 3. Nhấn và giữ nút AUTO/DEL.
 4. Nhấn nút scene tương ứng với scene muốn xóa. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

Ghi chú: Khi xóa 1 scene, địa chỉ vật lý không bị xóa, tuy nhiên, tất cả 384 channel DMX có sẵn cho scene sẽ được đặt về 0.

7.3.6 – Xóa tất cả các Scene

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAMBANK DOWN trong khi tắt nguồn bộ điều khiển.
 2. Bật nguồn bộ điều khiển.

Ghi chú: 
CẢNH BÁO! Quá trình này không thể phục hồi. Tất cả các scene cùng dữ liệu sẽ được đặt về 0.

7.3.7 – Chạy 1 chương trình

Thao tác:

 1. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để thay đổi chương trình bank nếu cần thiết.
 2. Nhấn nút AUTO/DEL đến khi đèn LED AUTO sáng.
 3. Điều chỉnh tốc độ chương trình qua SPEED Fader và tốc độ vòng lặp qua FADE TIME Fader.
 4. Hoặc bạn có thể bấm TAPSYNC/DISPLAY 2 lần. Thời gian giữa 2 lần bấm định thời gian giữa 2 Scene (lên tới 10 phút).

Ghi chú:

 • Bỏ chọn Blackout nếu đèn LED sáng.
 • Cũng được gọi là Tap-Syns

7.3.8 – Kiểm tra 1 chương trình

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM tới khi đèn LED nhấp nháy.
 2. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để chọn chương trình bank cần xem lại.
 3. Nhấn nút Scene để xem lại mỗi cảnh đơn.

7.3.9 – Sửa 1 chương trình
Các Scene sẽ cần thay đổi thủ công.

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM tới khi đèn LED nhấp nháy.
 2. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để thay đổi chương trình bank nếu cần thiết.
 3. Chọn thiết bị muốn sửa qua nút Scanner hoặc nút PAGE SELECT.
 4. Điều chỉnh thay đổi thuộc tính thiết bị bằng Fader Channel.
 5. Nhấn nút MIDI/ADD để chuẩn bị lưu.
 6. Chọn nút Scene muốn lưu.

Ghi chú: Bỏ chọn Blackout nếu đèn LED sáng.

7.3.10 – Sao chép 1 chương trình

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM tới khi đèn LED nhấp nháy.
 2. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để chọn chương trình bank muốn sao chép.
 3. Nhấn nút MIDI/ADD để chuẩn bị sao chép.
 4. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để chọn chương trình bank đích.
 5. Nhấn nút MUSIC BANK/COPY để xử lý sao chép. Tất cả đèn LED trên bộ điều khiển sẽ nhấp nháy.

Ghi chú: Tất cả 8 Scene trong 1 chương trình bank sẽ được sao chép.

 

7.4 – Lập trình Chase

Một Chase được tạo ra bằng cách sử dụng các Scene được tạo ra trước đó. Các Scene trở thành các bước trong 1 chase và có thể được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào bạn chọn. Rất khuyến khích trước khi lập trình chase lần đầu tiên; bạn hãy xóa tất cả chase khỏi bộ nhớ. Xem “Xóa tất cả Chase” để được hướng

7.4.1 – Tạo 1 Chase
Một chase có thể chứa 240 scene. Thuật ngữ bước và scene được sử dụng thay thế cho nhau.

Thao tác:

 1. Nhấn nút PROGRAM đến khi đèn LED nhấp nháy.
 2. Nhấn nút CHASE(1~6) bạn muốn lập trình.
 3. Thay đổi BANK nếu cần thiết để định vị 1 scene.
 4. Chọn Scene để chèn.
 5. Bấm nút MIDI/ADD để lưu.
 6. Lập lại bước 3~5 để bổ sung các bước trong chase. Lên tới 240 bước có thể được ghi.
 7. Nhấn và giữ nút PROGRAM để lưu vào chase.

7.4.2 – Chạy 1 Chase

Thao tác:

 1. Nhấn nút Chase rồi nhấn nút AUTO/DEL
 2. Điều chỉnh tốc độ Chase bằng cách bấm nút TAPSYNC/DISPLAY 2 lần theo tốc độ bạn muốn chọn.

Ghi chú: Thời gian giữa 2 lần bấm sẽ định tốc độ của chase (lên tới 10 phút)

7.4.3 – Kiểm tra 1 Chase

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM đến khi đèn LED sáng.
 2. Chọn nút Chase mong muốn.
 3. Nhấn nút TAPSYNC/DISPLAY để chuyển màn hình LED hiển thị các bước.
 4. Xem lại mỗi scene/bước riêng biệt bằng cách dùng nút BANK UP/DOWN.

7.4.4 – Sửa Chase – Sao chép Bank vào Chase

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM để truy cập chế độ lập trình.
 2. Nhấn nút Chase mong muốn.
 3. Chọn Bank để sao chép dùng nút BANK UP/DOWN.
 4. Nhấn nút MUSIC/BANK COPY để chuẩn bị sao chép.
 5. Nhấn nút MIDI/ADD để sao chép bank. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

7.4.5 – Sửa Chase – Sao chép Scene vào Chase

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM để truy cập chế độ lập trình.
 2. Nhấn nút Chase mong muốn
 3. Chọn Bank chứa scene để sao chép, sử dụng nút BANK UP/DOWN.
 4. Nhấn nút Scene tương ứng với Scene cần sao chép.
 5. Nhấn nút MIDI/ADD để sao chép scene. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

7.4.6 – Sửa Chase – Chèn Scene vào 1 Chase

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM để truy cập chế độ lập trình.
 2. Nhấn nút Chase mong muốn.
 3. Nhấn TAPSYNC/DISPLAY để chuyển màn hình LED hiển thị sang xem các bước.
 4. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để điều hướng các bước và định vị trí chèn của scene mới. Màn hình sẽ hiển thị số của bước.
 5. Nhấn nút MIDI/ADD để chuẩn bị chèn.
 6. Sử dụng nút BANK UP/DOWN để định vị scene.
 7. Nhấn nút Scene tương ứng với scene cần sao chép.
 8. Nhấn nút MIDI/ADD để chèn scene. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

Ghi chú: (Tức là) Để chèn 1 scene giữa bước 05 và 06, điều hướng sử dụng nút BANK đến khi màn hình hiển thị bước 05.

7.4.7 – Sửa Chase – Xóa 1 Scene trong 1 Chase

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM để truy cập chế độ lập trình.
 2. Nhấn nút Chase mong muốn mà chứa scene cần xóa.
 3. Nhấn nút TAPSYNC/DISPLAY để chuyển màn hình LED hiển thị các bước.
 4. Chọn scene cần xóa, sử dụng nút BANK UP/DOWN.
 5. Nhấn nút AUTO/DEL để xóa scene. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

7.4.8 – Xóa 1 Chase

Thao tác:

 1. Nhấn và giữ nút PROGRAM để truy cập chế độ lập trình.
 2. Nhấn nút Chase cần xóa (1~6).
 3. Nhấn và giữ nút AUTO/DEL và nút Chase tương ứng để xóa Chase. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

7.4.9 – Xóa tất cả chương trình Chase

CẢNH BÁO! Biện pháp này sẽ dẫn đến mất bộ nhớ bước của chase và không thể phục hồi. Các cảnh riêng lẻ và chương trình bank sẽ được bảo lưu.

Thao tác:

 1. Tắt bộ điều khiển.
 2. Nhấn và giữ nút BANK DOWNAUTO/DEL trong khi bật bộ điều khiển.
 3. Tất cả đèn LED sẽ nhấp nháy.

 

7.5 – Phát lại

7.5.1 – Chạy trong chế độ âm thanh

Thao tác:

 1. Nhấn nút MUSIC BANK/COPY đến khi đèn LED MUSIC sáng.
 2. Chọn chương trình bank để chạy trong chế độ cảm ứng âm thanh, sử dụng nút BANK UP/DOWN.
 3. Mặt khác, bạn có thể nhấn 1 nút chase đơn (1~6) hoặc vài nút chase nối tiếp và tất cả các chase được chọn sẽ quay vòng theo thứ tự được chọn.
 4. Bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian bằng FADE TIME fader.

Ghi chú: 

 • Trong chế độ cảm ứng âm thanh, chương trình sẽ kích hoạt bởi âm thanh qua microphone tích hợp.
 • Nhiều chase được chọn sẽ lặp lại và chạy theo thứ tự ban đầu được chọn.

7.5.2 – Chạy trong chế độ tự động

Thao tác:

 1. Nhấn nút AUTO/DEL đến khi đèn LED AUTO sáng.
 2. Nếu 1 nút chase chưa được nhấn, bộ điều khiển sẽ tự động chạy 1 chương trình bank.
 3. Thay đổi chương trình bank bởi nút BANK UP/DOWN.
 4. Mặt khác, bạn có thể nhấn 1 nút chase đơn (1~6) hoặc vài nút chase nối tiếp và tất cả các chase được chọn sẽ quay vòng theo thứ tự được chọn.
 5. Bạn có thể điều chỉnh thời gian giữa các bước bằng cách di chuyển SPEED fader và thời gian của bước bằng cách di chuyển FADE TIME fader.

Ghi chú:

 • Trong chế độ tự động, chương trình sẽ kích hoạt bởi FADESPEED TIME fader của bộ điều khiển.
 • Nhiều chase được chọn sẽ lặp lại và chạy theo thứ tự ban đầu được chọn.

7.5.3 – Blackout

Nút Blackout đưa tất cả đầu ra ánh sáng về 0 hoặc tắt.

7.6 – Hoạt động MIDI

Bộ điều khiển sẽ chỉ phản ứng với MIDI command trên kênh MIDI khi nó được đặt dừng hoàn toàn. Tất cả điều khiển MIDI được thực hiện bằng Note trên command. Tất cả các chỉ thị MIDI khác được bỏ qua. Đề dừng 1 chase, gửi blackout trên Note.

Thao tác: 

 1. Nhấn và giữ nút MIDI/ADD khoảng 3 giây.
 2. Chọn kênh (1~16) điều khiển MIDI qua nút BANK UP/DOWN để cài đặt.
 3. Nhấn và giữ nút MIDI/ADD khoảng 3 giây để lưu cài đặt.
 4. Để nhả điều khiển MIDI, nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút BANK trong bước 2

Ghi chú: Đây là kênh mà bộ điều khiển nhận MIDI note command.

MIDI NOTE

CHỨC NĂNG (BẬT/TẮT)

MIDI NOTE

CHỨC NĂNG (BẬT/TẮT)

00 to 07

Scenes 1~8 in BANK 1

88 to 95

Scenes 1~8 in BANK 12

08 to 15

Scenes 1~8 in BANK 2

96 to 103

Scenes 1~8 in BANK 13

16 to 23

Scenes 1~8 in BANK 3

104 to 111

Scenes 1~8 in BANK 14

24 to 31

Scenes 1~8 in BANK 4

112 to 119

Scenes 1~8 in BANK 15

32 to 39

Scenes 1~8 in BANK 5

120

Chase 1

40 to 47

Scenes 1~8 in BANK 6

121

Chase 2

48 to 55

Scenes 1~8 in BANK 7

122

Chase 3

56 to 63

Scenes 1~8 in BANK 8

123

Chase 4

64 to 71

Scenes 1~8 in BANK 9

124

Chase 5

72 to 79

Scenes 1~8 in BANK 10

125

Chase 6

80 to 87

Scenes 1~8 in BANK 11

126

BLACKOUT

8. Phụ lục

8.1 – DMX Cơ bản

Có 512 kênh trong 1 kết nối DMX-512. Kênh có thể được gán theo bất kỳ cách nào. Người dùng phải gán một địa chỉ bắt đầu trên thiết bị cho biết kênh đầu tiên được dành riêng trong bộ điều khiển. Có nhiều loại thiết bị điều khiển DMX khác nhau và tất cả chúng có thể khác nhau về tổng số kênh cần đến. Chọn một địa chỉ bắt đầu cần được lên kế hoạch trước. Các kênh không nên chồng chéo. Nếu không, sẽ dẫn đến hoạt động thất thường của thiết bị có địa chỉ bắt đầu được đặt không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể điều khiển nhiều thiết bị giống nhau bằng cách sử dụng cùng 1 địa chỉ bắt đầu, miễn sao mục đích là đồng bộ chuyển động hoặc hoạt động. Nói cách khác, các thiết bị sẽ lệ thuộc với nhau và cùng phản ứng chính xác giống nhau. Thiết bị DMX được thiết kế để nhận dữ liệu thông qua Chuỗi Daisy nối tiếp. Một kết nối chuỗi Daisy là nơi xuất dữ liệu của 1 thiết bị kết nối với dữ liệu vào của thiết bị kế tiếp. Thứ tự mà các thiết bị được kết nối không quan trọng và không ảnh hưởng đến cách bộ điều khiển giao tiếp với từng thiết bị. Dùng 1 thứ tự để quyết định đi dây dễ dàng và thẳng nhất. Kết nối các thiết bị dùng cáp xoắn 2 dây dẫn được bọc với ba chân XLR từ đực sang cái. Bảo vệ kế nối là chân 1, trong khi chân 2 là Dữ liệu âm (S-) và chân 3 là dữ liệu dương (S+)

8.2 – Liên kết thiết bị

Screen Shot 2021 07 11 at 21.46.31

CẢNH BÁO! Ở thiết bị cuối cùng, cáp DMX phải được kết thúc bằng thiết bị đầu cuối. Hàn 1 điện trở 120 giữa tín hiệu (-) và tín hiệu (+) vào phích XLR 3 chân và cắm nó vào đầu ra DMX của thiết bị cuối cùng.

Trong chế độ điều khiển, tại thiết bị cuối cùng của chuỗi, đầu ra DMX sẽ kết nối với 1 thiết bị DMX cuối cùng. Điều này sẽ ngăn nhiễu tín hiệu từ nhiễu điện và ngăn ngừa mất tín hiệu điều khiển DMX. Thiết bị kết thúc DMX chỉ đơn giản là 1 đầu nối XLR với điện trở 120 (ohm) được kết nối qua chân 2 và 3, sau đó được cắm vào ổ cắm đầu ra trên thiết bị cuối cùng trong chuỗi. Các kết nối được minh họa dưới đây.

Screen Shot 2021 07 11 at 21.46.41

Nếu bạn muốn kết nối bộ điều khiển DMX với các đầu ra XLR khác, bạn cần sử dụng bộ điều hợp cáp (bộ chia).

Screen Shot 2021 07 11 at 21.46.56

 

8.3 – Bảng tham chiếu nhanh DMX Dipswitch

Bảng tham chiếu nhanh DMX Dipswitch

Vị trí Dip Switch

ĐẶT DMX DIP SWITCH 0=OFF

1=ON X=OFF or ON

#9

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

#8

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

#7

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

#6

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

#1

#2

#3

#4

#5

0

0

0

0

0

32

64

96

128

160

192

224

256

288

320

352

384

416

448

480

1

0

0

0

0

1

33

65

97

129

161

193

225

257

289

321

353

385

417

449

481

0

1

0

0

0

2

34

66

98

130

162

194

226

258

290

322

354

386

418

450

482

1

1

0

0

0

3

35

67

99

131

163

195

227

259

291

323

355

387

419

451

483

0

0

1

0

0

4

36

68

100

132

164

196

228

260

292

324

356

388

420

452

484

1

0

1

0

0

5

37

69

101

133

165

197

229

261

293

325

357

389

421

453

485

0

1

1

0

0

6

38

70

102

134

166

198

230

262

294

326

358

390

422

454

486

1

1

1

0

0

7

39

71

103

135

167

199

231

263

295

327

359

391

423

455

487

0

0

0

1

0

8

40

72

104

136

168

200

232

264

296

328

360

392

424

456

488

1

0

0

1

0

9

41

73

105

137

169

201

233

265

297

329

361

393

425

457

489

0

1

0

1

0

10

42

74

106

138

170

202

234

266

298

330

362

394

426

458

490

1

1

0

1

0

11

43

75

107

139

171

203

235

267

299

331

363

395

427

459

491

0

0

1

1

0

12

44

76

108

140

172

204

236

268

300

332

364

396

428

460

492

1

0

1

1

0

13

45

77

109

141

173

205

237

269

301

333

365

397

429

461

493

0

1

1

1

0

14

46

78

110

142

174

206

238

270

302

334

366

398

430

462

494

1

1

1

1

0

15

47

79

111

143

175

207

239

271

303

335

367

399

431

463

495

0

0

0

0

1

16

48

80

112

144

176

208

240

272

304

336

368

400

432

464

496

1

0

0

0

1

17

49

81

113

145

177

209

241

273

305

337

369

401

433

465

497

0

1

0

0

1

18

50

82

114

146

178

210

242

274

306

338

370

402

434

466

498

1

1

0

0

1

19

51

83

115

147

179

211

243

275

307

339

371

403

435

467

499

0

0

1

0

1

20

52

84

116

148

180

212

244

276

308

340

372

404

436

468

500

1

0

1

0

1

21

53

85

117

149

181

213

245

277

309

341

373

405

437

469

501

0

1

1

0

1

22

54

86

118

150

182

214

246

278

310

342

374

406

438

470

502

1

1

1

0

1

23

55

87

119

151

183

215

247

279

311

343

375

407

439

471

503

0

0

0

1

1

24

56

88

120

152

184

216

248

280

312

344

376

408

440

472

504

1

0

0

1

1

25

57

89

121

153

185

217

249

281

313

345

377

409

441

473

505

0

1

0

1

1

26

58

90

122

154

186

218

250

282

314

346

378

410

442

474

506

1

1

0

1

1

27

59

91

123

155

187

219

251

283

315

347

379

411

443

475

507

0

0

1

1

1

28

60

92

124

156

188

220

252

284

316

348

380

412

444

476

508

1

0

1

1

1

29

61

93

125

157

189

221

253

285

317

349

381

413

445

477

509

0

1

1

1

1

30

62

94

126

158

190

222

254

286

318

350

382

414

446

478

510

1

1

1

1

1

31

63

95

127

159

191

223

255

287

319

351

383

415

447

479

511

 

HẾT !

PHẦN 1 VUI LÒNG XEM Ở ĐÂY

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay với chúng tôi
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay cho chúng tôi